Cervantes, 5-15 - Cerdanyola del Vallès

936 920 884

Arriba l’auxiliar de conversa en llengua anglesa

Arriba l’auxiliar de conversa en llengua anglesa

El Programa Auxiliars de Conversa ens permet gaudir d’un parlant natiu de la llengua anglesa que dóna suport al projecte multilingüe de l’escola, fent tasques d’assistència i suport a les activitats d’ensenyament-aprenentatge l’anglès i augmentant el contacte dels nostres alumnes amb aquesta llengua. Des de fa anys, que la nostra escola, FEDAC Cerdanyola, participa en aquest projecte tan enriquidor.

Un dels elements fonamentals del programa són les famílies que, durant el curs escolar, acullen els/les auxiliars de conversa a casa seva. Aquestes famílies els proporcionen l’allotjament i manutenció i ajuden a la integració de l’auxiliar al seu nou lloc de residència i són el seu primer contacte amb la nostra llengua i cultura.

A les famílies acollidores se’ls demana un temps d’acollida d’un trimestre escolar. Es proporciona a l’auxiliar una habitació pròpia i accés a internet (no cal que sigui a l’habitació) perquè puguin comunicar-se amb la seva família i els amics. Entre setmana, l’auxiliar de conversa dina a l’escola. La resta d’àpats diaris i dels caps de setmana els fa amb la família acollidora.

Des de l’escola es fa el seguiment i adaptació de l’auxiliar a la nostra escola. Mentre viu amb les famílies acollidores, hi ha una comunicació entre la família i el tutor de l’auxiliar per tal de coordinar i solucionar dubtes que puguin sorgir. L’objectiu és aconseguir que l’experiència sigui enriquidora per a tots plegats.

Aquest curs, l’Elyssa és l’auxiliar de conversa que acompanyarà als alumnes de l’escola per l’assoliment de la competència comunicativa en llengua anglesa.

A les les escoles FEDAC apostem per un projecte d’Escola Multilingüe anomenat projecte lingüístic 3L. En acabar l’educació obligatòria, l’alumnat assoleix la competència comunicativa en català i castellà, les dues llengües oficials de la comunitat autònoma, i en llengua anglesa. A més, durant l’etapa de secundària, a l’escola FEDAC Cerdanyola es cursa Francès com a optativa al llarg dels quatre cursos i es realitza taller d’alemany una hora a la setmana.

Aquesta capacitat de saber gestionar la diversitat de llengües per comunicar, ja sigui de forma oral, escrita i amb llenguatges audiovisuals, és el que definim com a competència comunicativa. Plantegem als alumnes situacions d’aprenentatge per posar en pràctica les estratègies lingüístiques i comunicatives com a solució els problemes globals per a un ensenyament integrat de les llengües. Per aquest motiu, apostem per la metodologia CLIL/AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera), que permet impulsar el domini de la llengua anglesa en continguts d’àrees no lingüístiques, com la història, les ciències i les matemàtiques.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website